logo
logo

Ochrona danych osobowych

Łąki, dnia 25 maja 2018r.

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa Praxis, reprezentowana przez dyrektora. Niepubliczna szkoła Podstawowa Praxis mieści się przy ul. Weteranów 207 w Łąkach i przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z Ustawą Prawo Oświatowe, Ustawą o systemie oświaty i Ustawą o Systemie Informacji Oświatowej i innymi aktami prawnymi.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, informuje osobą, której dane dotyczą, zgodnie z przepisami RODO, o celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – o konsekwencjach jej wycofania.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej Praxis  jest p. Dawid Czerw, tel. 722-309-224.

 

ADMINISTRATOR

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Praxis mieszczącej się przy ul. Weteranów 207 w Łąkach informuje, że w czasie organizowanych w szkole i przez szkołę wydarzeń, uroczystości, spotkań itp. publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości, spotkań  otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i ze świadomością konsekwencji wynikających
z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

 

ADMINISTRATOR